Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY 2019/2020
może otrzymać uczeń szkoły zamieszkały na terenie miasta Lublin znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia i innych szczególnych zdarzeń losowych). Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Ubiegając się o zasiłek szkolny wnioskodawca powinien wypełnić WNIOSEK i dostarczyć do pedagogów szkolnych wraz z następującymi załącznikami:
• oświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
• dokument świadczący o zaistnieniu sytuacji losowej, która spowodowała pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.