Uroczystość nadania imienia jest najważniejszym wydarzeniem w dotychczasowej historii naszego Gimnazjum. Rozpoczyna nowy etap związany z funkcjonowaniem Szkoły nie tylko pod określonym numerem, ale przede wszystkim pod sztandarem z imieniem Fryderyka Chopina, jednego z największych Polaków.

  1. Przygotowania.
  2. Przebieg uroczystości.

 

1. Przygotowania

Wiedzieliśmy, że czeka nas dużo pracy. Wiedzieliśmy też, że musimy je realizować pośród zwykłych codziennych obowiązków dydaktycznych i wychowawczych i że chcemy wykonać wszystko jak najlepiej.

Począwszy od stycznia 2003 roku prowadziliśmy różnorodne działania wychowawcze i edukacyjne wokół postaci przyszłego patrona.

Staraliśmy się się stymulować aktywność poznawczą i twórczą naszych uczniów. W 2003 roku zorganizowaliśmy: Konkurs Plastyczny, Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie, jak również Szkolny Konkurs Poetycki – „Strofy o Fryderyku Chopinie” (który zaowocował bardzo ciekawymi utworami lirycznymi); natomiast w styczniu 2004 roku odbył się IV Szkolny Konkurs Krasomówczy pod hasłem: „Fryderyk Chopin sercem Polak, talentem świata Obywatel”.

Pragnąc, by realizacja różnorodnych działań przebiegała sprawnie oraz harmonijnie Pani Dyrektor Barbara Warda powołała w styczniu 2003 roku koordynatorów prac związanych z nadaniem imienia szkole oraz tematyczne podzespoły:

  • Zespół odpowiedzialny za przygotowanie części artystycznej;
  • Zespół poszukujący sponsorów na zakup sztandaru oraz refundację kosztów związanych z wykonaniem tablicy pamiątkowej oraz płaskorzeźby Fryderyka Chopina;
  • Zespół opracowujący i wdrażający w życie formy przybliżenia młodzieży patrona szkoły;
  • Zespół odpowiedzialny za redagowanie i drukowanie zaproszeń;
  • Zespół opracowujący historię i tradycję szkoły;
  • Zespół nawiązujący kontakty ze szkołami i instytucjami noszącymi imię Fryderyka Chopina;

Przybliżając młodzieży gimnazjalnej patrona szkoły w marcu 2004 roku sekcja dziennikarska Samorządu Uczniowskiego wydała gazetkę pilotażową o Fryderyku Chopinie.

Procedury wyboru patrona szkoły zostały precyzyjnie określone przez Dyrektora Gimnazjum nr 16 w Lublinie Barbarę Wardę już w lutym 2003 roku.

Poszczególne klasy zgłaszały do dnia 21 marca 2003 r. swoje kandydatury z pisemnym uzasadnieniem do opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Dnia 26 marca 2003 roku członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 16 w Lublinie po wnikliwej analizie propozycji klas przystąpili do głosowania. Wśród kandydatur pojawiły się znane sylwetki Polaków: Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Maria Curie – Skłodowska, Józef Piłsudski oraz Marek Kotański.

Największą ilość głosów oddano na kandydaturę Fryderyka Chopina.

Kontynuując procedurę wyboru patrona szkoły, wyłoniono kandydata Rodziców każdej klasy na spotkanie z wychowawcami w dniu 26 i 27 marca 2003 roku. Kolejno na posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 4 kwietnia 2003 roku przeanalizowano propozycję Rodziców, a następnie w drodze głosowania jawnego jednomyślnie opowiedziano się za kandydaturą Fryderyka Chopina.

W marcu 2003 roku poszczególne zespoły przedmiotowe zgłosiły swoje propozycje na patrona gimnazjum.

Zespół Przedmiotów Humanistycznych zaproponował 3 kandydatury: Fryderyka Chopina, Jana Pawła II oraz Ruch Solidarności. Większością głosów zdecydowano, iż patronem szkoły winien zostać Fryderyk Chopin.

Podczas posiedzenia Zespołu Przedmiotów Technicznych, Artystycznych i Wychowania Fizycznego w dniu 26 marca 2003 roku przeprowadzono dyskusję poświeconą wyborowi patrona szkoły. Zaprezentowana kandydatura Fryderyka Chopina została jednomyślnie zaakceptowana.

Zespół Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych obradujący dnia 4 marca 2003 roku zaproponował trzech kandydatów na patrona naszego gimnazjum: Marię Curie – Skłodowską, Fryderyka Chopina oraz Stefana Banacha.

W głosowaniu jawnym na patrona szkoły wybrano Fryderyka Chopina.

Po uwzględnieniu propozycji zgłoszonej przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców w dniu 7 kwietnia 2003 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 16 w Lublinie dokonano wyboru kandydata.

W wyniku głosowania jawnego został nim artysta o niezwykłym talencie muzycznym – Fryderyk Chopin.

Po dokonaniu wyboru patrona cała młodzież uczestniczyła w lekcjach bibliotecznych, lekcjach muzyki oraz godzinach z wychowawcą poświęconych życiu i twórczości wielkiego kompozytora .

Zespół koordynujący działania związane z nadaniem szkole imienia systematycznie i zgodnie z harmonogramem realizował zadania zmierzające do uroczystości nadania szkole imienia Fryderyka Chopina.

Nawiązaliśmy kontakty z Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz Towarzystwem im. F. Chopina w Warszawie. Pan Kazimierz Stasz – artysta rzeźbiarz wraz z synem Jaromirem wykonali dla szkoły piękną tablicę pamiątkową o wymiarach 140 x 80, która jest wyeksponowana obecnie na głównym holu.

Staraliśmy się jak najefektywniej wykorzystać czas przygotowań, który nieco się wydłużył z uwagi na włączenie naszej Szkoły do programu termomodernizacji i związany z tym gruntowny remont wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dlatego właśnie realizowaliśmy przedsięwzięcie nadania szkole imienia prawie trzy lata. Jesteśmy jednak dumni, że ta podniosła uroczystość, jednocząca całą społeczność Gimnazjum nr 16, mogła się odbyć w przestrzeni odnowionego, utrzymanego w określonej konwencji estetycznej budynku.

Ostatnie trzy miesiące związane były z przygotowaniem dokumentacji dołączonej do wniosku o nadanie szkole imienia skierowanego do Rady Miasta Lublin, a także z opracowaniem programu artystycznego pt. Chopin – pragnienie piękna dedykowanego naszym dostojnym gościom na zakończenie uroczystości.


2. Przebieg uroczystości

Dzień 1 marca 2005 zapamiętamy na długo. Rano tego dnia wyruszyliśmy do kościoła pw. Św. Jadwigi Królowej. Naszą kolumnę rozpoczynała Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin, za nią szły poczty sztandarowe, a następnie chór „ La Musica”, dyrekcja, goście, delegacja rodziców oraz uczniowie z wychowawcami i nauczycielami.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 Mszą Świętą w intencji społeczności szkolnej. W jej trakcie arcybiskup lubelski Jego Ekscelencja Józef Życiński dokonał poświęcenia sztandaru.

Po powrocie do SzkołyPani Dyrektor Barbara Warda, Pan Andrzej Kurowski - Wojewoda Lubelski oraz Pan Andrzej Pruszkowski - Prezydent Miasta Lublin odsłonili na holu głównym tablicę pamiątkową, poświęconą następnie przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego J.Życińskiego. W tym momencie podziękowaliśmy również artystom rzeźbiarzom: Panu Kazimierzowi Staszowi i panu Jaromirowi Staszowi.

Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu narodowego Pani Dyrektor Barbara Warda powitała serdecznie gości, wśród których byli między innymi:Pan Andrzej Kurowski - Wojewoda Lubelski, Pan Andrzej Pruszkowski - Prezydent Miasta Lublin, Pan Zbigniew Targoński – Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Pan Sławomir Sosnowski – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Pan Kazimierz Gierżod – Prezes Zarządu Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie, prof. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a także Radni Rady Miasta Lublin, przedstawiciele Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miasta Lublin oraz dyrektorzy lubelskich gimnazjów, szkół i placówek oświatowych dzielnicy Czechów, zaprzyjaźnionych z nami szkół ponadgimnazjalnych i szkół podstawowych.

W dalszej części swojego wystąpienia Pani Dyrektor Barbara Warda opowiedziała zebranym o przygotowaniach do wyboru patrona szkoły oraz odczytała uzasadnienie wyboru Fryderyka Chopina. Pani wicedyrektor Ewa Barszcz przedstawiła historię i tradycje Szkoły, zaś Pani wicedyrektor Krystyna Mułenko osiągnięcia naszego Gimnazjum.

Następnym punktem programu było odczytanie aktu nadania imienia szkole przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin p. Zbigniewa Targońskiego. Po tym zaś przedstawiciel Rady Rodziców p. Jacek Oniszczuk odczytał akt ufundowania szkole sztandaru. W drzewiec nowego sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. Po zaprezentowaniu sztandaru wszystkim zebranym odśpiewaliśmy hymn szkoły, a uczniowie złożyli slubowanie w następujących słowach:

My, uczniowie Gimnazjum nr 16 imienia Fryderyka Chopina w Lublinie, naszej umiłowanej Ojczyźnie, ukochanym rodzicom, drogim nauczycielom i wychowawcom – ślubujemy!

Zdobywać i pogłębiać wiedzę - ŚLUBUJEMY!

Sumiennie spełniać swoje powinności - ŚLUBUJEMY!

Szanować polskie tradycje narodowe i religijne - ŚLUBUJEMY!

Dbać o honor i godnie reprezentować naszą szkołę i nasz Sztandar - ŚLUBUJEMY!

Urzeczywistniać w swoim życiu ideały prawdy, dobra i piękna - ŚLUBUJEMY!

Wytrwale pracować nad kształtowaniem prawości swego charakteru - ŚLUBUJEMY!

Naśladować naszego Patrona w szlachetności serca i roztropności umysłu - ŚLUBUJEMY!.

Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy część artystyczną pt.Chopin – pragnienie piękna przygotowaną przez uczniów naszego Gimnazjum pod kierunkiem p. Elżbiety Mazur. Dopełnieniem tych występów były koncerty w wykonaniu Pana Kazimierza Gierżoda – prof. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie.

Po zakończeniu uroczystości goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły, obejrzenia ekspozycji w gablotach i prac plastycznych uczniów oraz do udziale w bankiecie.